Voor onze Voorwaarden voor huur en verhuur, zie hieronder of klik hier.
Voor ons Privacy statement, scroll naar†beneden of klik hier.
Voor ons Cookie statement, scroll naar beneden of klik hier.


Voorwaarden voor huur en verhuur (Algemene voorwaarden Lumar B.V.)


van roerende goederen met LUMAR B.V., gevestigd te Horst en Weert, verder aangeduid als verhuurder.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur of koop dan wel verkoop van werktuigen, machines, gereedschappen en ander materieel, met de daarbij vermelde accessoires, door verhuurder met huurder of zijn gevolmachtigde afgevaardigde aangegaan en de uitvoering en de gevolgen daarvan. Huurder heeft kennis genomen van deze voorwaarden; de toepasselijkheid van eigen voorwaarden van huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor door verhuurder geleverde diensten/materialen etc. is huurder een vergoeding aan verhuurder verschuldigd. De huurprijsberekening loopt door tot dat verhuurder het huurartikel weer in zijn bezit heeft en het weer inzetbaar is voor verhuur. Prijs opgaven zijn exclusief BTW. Indien huurder een vereniging, club of stichting betreft dient het huurcontract dan wel de opdrachtbevestiging dan wel de afleverbon of enig ander door verhuurder aan te leveren formulier te worden getekend door een natuurlijke persoon die namens de vereniging, club of stichting handelsbevoegd is. Door ondertekening stelt de betreffende persoon zich namens de vereniging, club of stichting hoofdelijk aansprakelijk.

2. Huurder dient zelf het gehuurde bij verhuurder op te halen en bij beŽindiging van het huurcontract aan verhuurder wederom ter beschikking te stellen aan het adres van verhuurder, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen dat verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde zal belasten. In het eerste geval reizen de goederen voor risico van de huurder. Als huurperiode geldt een standaard huurtermijn van maximaal 1 dag. Als huurder voor het verstrijken van deze standaard huurperiode geen schriftelijk contact met verhuurder heeft opgenomen, ter bevestiging van een verlangde langere huurperiode, verkeerd huurder in gebreke en is verhuurder gerechtigd om juridische stappen te ondernemen. Wanneer de verhuurder door bepaalde ontwikkelingen wenst de standaard huurperiode in te korten dan is hij hier toe gerechtigd en verkeerd huurder in gebreke en is verhuurder gerechtigd om juridische stappen te ondernemen. E.e.a. ter beoordeling van verhuurder.

3. Indien verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht het gehuurde aan huurder te bezorgen, zal verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen bezorgingstermijn te houden. De bezorgingstermijn geldt bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn.

4. Huurder verklaart het gehuurde in goede en schone staat te hebben ontvangen: hij zal gedurende de huurtijd het gehuurde op zijn kosten onderhouden en er voor zorgen, dat dit in goede staat van onderhoud blijft verkeren. Hij zal het gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, of zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder naar het buitenland brengen. Terzake van de aantallen der goederen, afwijkingen in aantallen en kwaliteit en reclames dienen terstond bij levering te geschieden. Bij geschillen zijn de administratieve gegevens van verhuurder beslissend.

5. Huurder dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies die op het verhuurde aanwezig zijn dan wel vanwege verhuurder worden gegeven, nauwgezet in acht te nemen. In het bijzonder voor stroomaggregaten is de huurder verplicht om een aardleiding aan elk aggregaat te monteren alsmede een schakelaar of automatisch signaal te monteren met automatische stroomuitschakeling, overeenkomstig de voorschriften van de arbeidsinspectie.

6. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van verhuurder, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht. Ook brandstof, oliŽn en vetten zijn voor rekening van huurder.

7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde toegebracht of daaraan ontstaan tijdens de huurtijd, tenzij deze hem in redelijkheid niet kan worden toegerekend. Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor het eigendom van verhuurder. Indien het gebrek of de schade aan het gehuurde buiten schuld of risico van huurder is ontstaan, heeft huurder recht op vervanging daarvan gedurende de verdere duur van de overeenkomst, mits voorradig en beschikbaar voor verhuur.

8. Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere oorzaak dan ook. Huurder blijft aansprakelijk voor het gehuurde tot dat verhuurder het gehuurde daadwerkelijk weer in zijn bezit heeft.

9. Het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de verhuurde goederen, alsmede het niet of niet goed functioneren van de verhuurde goederen, geeft geen recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van verhuurder. Dit recht bestaat evenmin in geval van onoordeelkundig gebruik van de verhuurde goederen, zulks ter beoordeling van verhuurder. Verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor directe schade. Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade, is verhuurder slechts aansprakelijk voor zover die in redelijkheid voor zijn rekening dient te komen. De schadevergoeding waartoe verhuurder gehouden is, wordt zowel voor directe als voor indirecte schade beperkt tot een maximum van € 4.500,-.

10. Indien huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde bij het einde van de huurperiode wederom ter beschikking van verhuurder te stellen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het verhuurde.

11. Huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen. Verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties. Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beŽindiging van het huurcontract op een door verhuurder te bepalen manier aan huurder terug te betalen, indien huurder op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens verhuurder heeft voldaan.

12. Alle belastingen, heffingen en rechten, in verband met het gehuurde geheven, zijn voor rekening van huurder, evenals eventuele schade of boete, ontstaan of opgelegd ten gevolge van het niet voldoen aan wettelijke en andere voorschriften van overheidswege.

13. Eventuele schade of boeten, ontstaan ten gevolge van het niet voldoen aan voorschriften of van overtreding van wettelijke bepalingen komen voor rekening van huurder. Huurder is verplicht deze schades of boetes terstond aan verhuurder of andere rechtspersonen te voldoen.

14. Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem ťťn of meerdere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende of onroerende goederen, of op een gedeelte daarvan, of op de aan hem in huur gegeven goederen of op een gedeelte daarvan, wanneer huurder sursťance van betaling aanvraagt, wanneer huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of Nederland metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkele verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaatsvinden van ťťn der gemelde omstandigheden, verhuurder het recht te zijner keuze, oftewel onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen, ofwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk te ontbinden en de in huur gegeven roerende zaken onverwijld tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.

15. Huurder verbindt zich, verhuurder onmiddellijk kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende zaken of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvrage om sursťance van betaling en onder curatele stelling, of zijn voornemen om Nederland metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld mededeling van de huurovereenkomst te doen.

16. Verhuurder of zijn gemachtigde heeft te allen tijde het recht de plaats of plaatsen te betreden, waar de door hem aan huurder verhuurde zaken zich bevinden en deze te onderzoeken. Huurder is verplicht aan een en ander zijn medewerking te verlenen.

17. Ten laste van huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke verhuurder tot het effectueren van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht oordelen.

18. De huurovereenkomst eindigt door verloop van de tijd, waarvoor zij is aangegaan, behoudens het recht van verhuurder om de huurovereenkomst te allen tijde terstond te beŽindigen, zodra zich een der in art. 14 omschreven gevallen voordoet.

19. Bij beŽindiging van de huurovereenkomst ten gevolge van welke oorzaak dan ook, zal huurder het verhuurde in dezelfde staat als waarin hij dit heeft ontvangen, onbeschadigd en gereinigd terugleveren aan verhuurder. De teruglevering moet vergezeld gaan van een gespecificeerde schriftelijke opgave van de verhuurde materialen. Verhuurder zal aanstonds na de teruglevering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van huurder en zal na de inspectie huurder schriftelijk opgave doen van manco's en beschadigingen. Verhuurder is gerechtigd het terug ontvangen verhuurde zelf te herstellen en te reinigen indien hij dat nodig acht. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van huurder en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

20. Ook ingeval van toegestane verhuur, ingebruikgeving of inbewaringgeving aan derden, zal huurder onverminderd gehouden blijven tot nakoming van de hierboven omschreven verplichtingen en aansprakelijkheid in de hierboven genoemde gevallen. In alle gevallen, waarin bij deze overeenkomst niet is voorzien, zullen de wettelijke bepalingen omtrent huur en verhuur gelden. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21. Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van of namens verhuurder worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoording van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover verhuurder aansprakelijk.

22. Huurder is bevoegd de huurovereenkomst vůůr de levering te annuleren mits hij van de annulering in een aangetekend schrijven aan verhuurder doet blijken en hij vůůr of gelijktijdig met de annulering aan verhuurder een bedrag betaald van:
25% van de huurprijs bij annulering meer dan 120 dagen vůůr de leverdatum
40% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 120ste tot en met de 61ste dag voor de leveringsdatum
60% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 60ste tot en met de 31ste dag voor de leveringsdatum
80% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 30ste tot en met de 7de dag voor de leveringsdatum
100% van de huurprijs bij annulering minder dan 7 dagen vůůr de leveringsdatum

23. Betalingsvoorwaarden:
a. bij huurovereenkomsten met een kortere duur dan 4 weken wordt gefactureerd bij het einde van de overeenkomst. Bij huurovereenkomsten voor langer dan 4 weken, wordt vierwekelijks gefactureerd.
b. betalingen dienen te geschieden ŗ contant dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum.

24. Ingeval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 11/2% per maand, te rekenen vanaf 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van € 125,-.

25. In geval van niet-tijdige betaling is LUMAR B.V. bevoegd de nakoming van al haar verdere verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

26. Derdenbeding:
a. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben.
b. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het gehuurde door Huurder zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

27. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is uitsluitend de door verhuurder aan te wijzen Rechtbank bevoegd.

Aldus overeengekomen en in 2-voud getekend op voorzijde deze overeenkomst.
Op onze website www.lumar.nl vindt u altijd de meest actuele versie van onze Voorwaarden voor huur en verhuur en welke prevaleert boven de gedrukte versie.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Privacy

Privacy statement Lumar B.V.

Lumar B.V.†vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken uw gegevens†met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1.††† Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft Lumar B.V. (hierna: "Lumar" of "wij") hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

2.††† Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.

3.††† Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat†u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons (huurcontract, offerte aanvraag of -uitwerking, informatieverzoeken etc.) maar ook wanneer u†gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen.

Aan ons verstrekte gegevens

Als u met Lumar†een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

4.††† Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat†Lumar hun persoonsgegevens verwerkt.

5.††† Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  1. Toestemming
  2. Uitvoering van een overeenkomst met u
  3. Wettelijke verplichting
  4. Vervulling van een taak van algemeen belang
  5. Gerechtvaardigd belang van†Lumar of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6.††† Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Lumar†verwerkt (of kan dit doen) uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

7.††† Delen met derden

Lumar†deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden tenzij wij dat noodzakelijk achten,†dit kan bijvoorbeeld†onder andere in de volgende gevallen en met bijbehorende redenen zijn. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

Lumar†kan gebruik maken van diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en onderzoeksbureaus) met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.

8.††† Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als†u klant bent bij Lumar†of interesse blijft tonen in de diensten van Lumar,†wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of†wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk dan wel mogelijke cont(r)acten en†of aanbiedingen in de toekomst.

9.††† In kaart brengen websitebezoek
Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieŽn voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kunt u die weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookie statement elders op deze website.

10.†† Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@lumar.nl,††Lumar zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een afgeschermde kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens
Lumar†past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.†Lumar heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u†contact opnemen met:

Lumar B.V.
Energiestraat 4
5961 PT Horst
077-3986737

13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.
Dit statement is voor het laatst herzien op 24-05-2018.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Cookies

Deze website plaatst cookies op uw computer met als doel het verbeteren van de website en haar functionaliteiten. Deze cookies zijn veilig, bevatten niet-persoonlijke informatie en beÔnvloeden uw bezoeken aan de website verder niet. Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid om met die verkregen informatie en zullen die vanzelfsprekend nooit gebruiken voor commerciŽle doeleinden.

Wat zijn cookies eigenlijk?
Wij maken zoals gezegd bij het aanbieden van onze digitale diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen. Naast bijvoorbeeld het opslaan van persoonlijke instellingen en voorkeuren op een website, kan er met behulp van cookies, door het combineren en analyseren van verschillende opvragingen van pagina's van de website en het gedrag van gebruikers, de gebruikservaring en informatievoorziening van deze website verbeterd worden.

Daarnaast is het met cookies mogelijk om bezoekers aan de website de mogelijkheid te geven om pagina's en andere informatie te delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Bovendien gebruiken veelvoorkomende functionaliteiten op websites, zoals ingesloten Youtube-video's en Google Maps, ook cookies om te kunnen functioneren.

De nieuwe cookieswetgeving
Per 5 juni 2012 is in Nederland de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Daarom informeren wij iedere bezoeker door middel van deze pagina op de website over de plaatsing van cookies ten behoeve van het optimaal functioneren van deze website.

Ik wil geen cookies meer
Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de fabrikant van uw browser. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn, dat geldt overigens niet alleen voor deze, maar voor de meeste websites.
Op alle aanbiedingen van Lumar B.V. en op alle door ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.†Wij wijze de toepassing van e.v.t. door u gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.