Privacy & Cookies

Privacy statement Lumar B.V.

Lumar B.V.†vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken uw gegevens†met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Met dit privacy statement informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1.††† Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft Lumar B.V. (hierna: "Lumar" of "wij") hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

2.††† Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven.

3.††† Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat†u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons (huurcontract, offerte aanvraag of -uitwerking, informatieverzoeken etc.) maar ook wanneer u†gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen.

Aan ons verstrekte gegevens

Als u met Lumar†een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • naam, adres en of bedrijfsgegevens
 • contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)
 • kopie legitimatiebewijs
 • kopie inschrijving†Kamer van Koophandel
 • aflever locatie & contactpersoon & telefoonnummers op locatie
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst

4.††† Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat†Lumar hun persoonsgegevens verwerkt.

5.††† Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met u
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van†Lumar of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

6.††† Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Lumar†verwerkt (of kan dit doen) uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement.

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie, onder meer voor commerciŽle doeleinden [grondslag: 2, 5].
 • Het afhandelen van offerte- of informatieaanvragen, bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiŽle administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2, 5].
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten†en†voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken [grondslag: 2, 3, 4 of 5].
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met (potentiŽle)relaties op te nemen in het kader van onze dienstverlening [grondslag: 2 of 5].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering,†diensten en producten te verbeteren [grondslag: 5].
 • Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma [grondslag: 1 of 5].
 • U†benaderen met aanbiedingen of andere commerciŽle informatie zoals een periodieke nieuwsbrief e.d.. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u†dit kunt doen [grondslag: 1 of 5].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 5].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten [grondslag: 5].
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie [grondslag: 1 of 5].
 • Het bieden van diensten op het internet en via app-functionaliteiten, inclusief het bieden van relevante commerciŽle berichten in deze apps [grondslag: 1, 2 of 5].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3, 4 of 5].
 • Het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken [grondslag: 5].
 • Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 1 of 5].
 • Het kunnen aangaan van een overeenkomst dan wel aanbieding. Hierbij kunnen wij u vragen†u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een zo mogelijk afgeschermde kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag. [grondslag: 2].

7.††† Delen met derden

Lumar†deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden tenzij wij dat noodzakelijk achten,†dit kan bijvoorbeeld†onder andere in de volgende gevallen en met bijbehorende redenen zijn. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van dit privacy statement:

 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken [grondslag: 3];
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden, van strafbare feiten of van misbruik, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3, 4 of 5];
 • Lumar†kan uw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen de Lumar groep†voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice en het analyseren van onze dienstverlening aan u [grondslag: 5].
 • met partijen die†Lumar assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn (denk aan accountants en (juridisch) adviseurs) [grondslag: 5];
 • voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie) [grondslag: 5].

Lumar†kan gebruik maken van diensten van derde partijen die fungeren als 'verwerkers' (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en onderzoeksbureaus) met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.

8.††† Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens overeenkomstig ons interne dataretentiebeleid en/of zo lang als†u klant bent bij Lumar†of interesse blijft tonen in de diensten van Lumar,†wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of†wij op goede gronden menen gegevens te mogen bewaren, voor zover noodzakelijk dan wel mogelijke cont(r)acten en†of aanbiedingen in de toekomst.

9.††† In kaart brengen websitebezoek
Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieŽn voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden. Als u geen cookies wenst, kunt u die weigeren. Voor meer details over het gebruik van cookies verwijzen wij naar ons cookie statement elders op deze website.

10.†† Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via info@lumar.nl,††Lumar zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren
 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
 • het recht op dataportabiliteit
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Lumar†of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een afgeschermde kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

11. Beveiliging en bescherming van gegevens
Lumar†past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.†Lumar heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

12. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kunt u†contact opnemen met:

Lumar B.V.
Energiestraat 4
5961 PT Horst
077-3986737

13. Wijzigingen
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen.
Dit statement is voor het laatst herzien op 24-05-2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Cookies statement Lumar B.V.

Deze website plaatst cookies op uw computer met als doel het verbeteren van de website en haar functionaliteiten. Deze cookies zijn veilig, bevatten niet-persoonlijke informatie en beÔnvloeden uw bezoeken aan de website verder niet. Wij gaan met de grootste zorgvuldigheid om met die verkregen informatie en zullen die vanzelfsprekend nooit gebruiken voor commerciŽle doeleinden.

Wat zijn cookies eigenlijk?
Wij maken zoals gezegd bij het aanbieden van onze digitale diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen. Naast bijvoorbeeld het opslaan van persoonlijke instellingen en voorkeuren op een website, kan er met behulp van cookies, door het combineren en analyseren van verschillende opvragingen van pagina's van de website en het gedrag van gebruikers, de gebruikservaring en informatievoorziening van deze website verbeterd worden.

Daarnaast is het met cookies mogelijk om bezoekers aan de website de mogelijkheid te geven om pagina's en andere informatie te delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Bovendien gebruiken veelvoorkomende functionaliteiten op websites, zoals ingesloten Youtube-video's en Google Maps, ook cookies om te kunnen functioneren.

De nieuwe cookieswetgeving
Per 5 juni 2012 is in Nederland de nieuwe cookiewetgeving van kracht. Daarom informeren wij iedere bezoeker door middel van deze pagina op de website over de plaatsing van cookies ten behoeve van het optimaal functioneren van deze website.

Ik wil geen cookies meer
Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de fabrikant van uw browser. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn, dat geldt overigens niet alleen voor deze, maar voor de meeste websites.